ประวัติที่ปรึกษาธุรกิจ

ประวัตินักประเมินวินิจฉัย/ที่ปรึกษา

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

สรุปประวัตินักประเมินวินิจฉัย/ที่ปรึกษา โดยย่อ (ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติความเชี่ยวชาญ)

ชื่อ – สุกล   ว่าที่ร้อยตรี ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล

เกิดวันที่   13 ส.ค. 2516          เพศ  =kชาย

สำนักงานสาขาสมุทรสาคร เลขที่ 44/107 หมู่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ทำงาน    บริษัท ภัทรเอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

สำนักงานสาขาชลบุรี เลขที่ 72/369 หมู่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

E-mail     phatasia.sme@gmail.com  

โทรศัพท์มือถือ   [True] 09 4520 3716  [AIS] 08 1254 0287 [DTAC] 06 1732 0516        

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาเอก  ที่สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล              ประเทศ    ไทย

คณะ   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สาขาวิชา  นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ปีที่เข้าศึกษา                     ปีที่จบการศึกษา 0             

ปริญญาโท  ที่สถาบัน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ประเทศ   ไทย 

คณะ   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต             สาขาวิชา    วิศวกรรมเครื่องกล           

ปีที่เข้าศึกษา                     ปีที่จบการศึกษา            

ปริญญาตรี ที่สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น          ประเทศ   ไทย

คณะ   วิศวกรรมเครื่องกล                  สาขาวิชา     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต           

ปีที่เข้าศึกษา                    ปีที่จบการศึกษา 0           

 

ประวัติการทำงาน                                                                                            

1.     บริษัท เอเชีย แปซิฟิคแคน จำกัด    

ตำแหน่ง  ช่างเทคนิคคุณภาพผลิตภัณฑ์     ปีที่เริ่มทำงาน  2534   ปีที่สิ้นสุดการทำงาน  2536                   

2.     บริษัท Stolly Machinery จำกัด

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคบริการติดตั้งเครื่องจักร ปีที่เริ่มทำงาน  2536   ปีที่สิ้นสุดการทำงาน  2544            

3.     บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด      

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ           ปีที่เริ่มทำงาน  2547   ปีที่สิ้นสุดการทำงาน  2549

4.     บริษัท อิลจิน อิเล็กทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่ง  ผู้จัดการโรงงาน                     ปีที่เริ่มทำงาน  2550   ปีที่สิ้นสุดการทำงาน  2551

5.     บจก. มังกร คอนซัลเทนซี่ อินเตอร์เนชันแนล

   ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ                  ปีที่เริ่มทำงาน  2553 – ปัจจุบัน

6.     บจก. มังกรกรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล

    ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ                  ปีที่เริ่มทำงาน  2554 – ปัจจุบันssssssssssssssssssssss
ccccccccccccccccccccccccccc
sssssssssssssssssssssssssssss

Comments